Regulamin Sklepu Prawda Futbolu

Co każdy Pasjonat powinien wiedzieć na początku? – czyli informacje wstępne

Na potrzeby niniejszego dokumenty, poniższym zwrotom nadaje się poszczególne definicje:

 • Pasjonat – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu Produktu w Sklepie.
 • Sprzedawca – Roman Kołtoń ROKO PRESS, ul. Bernardyńska 16 B m 57, 02-904 Warszawa, NIP 5211774994
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma (np. koszulka, kubek, książka), która stanowi przedmiot Umowy sprzedaży.
 • Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: sklep.prawdafutbolu.pl
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Pasjonatem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Pasjonata składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą;
 • Regulamin – niniejszy dokument

Pasjonat ma dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Pasjonatowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Produktów następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

Ceny podane przy produktach są wiążące w momencie złożenia Zamówienia. Wszystkie podane ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Do ceny Produktu doliczany jest koszt przesyłki, który podany jest w trakcie składania Zamówienia.

Co robimy aby ułatwić Pasjonatowi korzystanie ze Sklepu? – czyli usługa konta

W Sklepie dostępna jest usługa konta, czyli oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Pasjonata zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Pasjonata oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach.

Pasjonat może skorzystać z Konta jeżeli wykona dwa kroki:

 • wypełnieniu Formularza Rejestracji,
 • kliknięciu pola „Zarejestruj się”.

Usługa konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Pasjonat ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

Pasjonat może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z usługi konta. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: ul. Bernardyńska 16 B m 57, 02-904 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: [email protected]

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Pasjonata, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Jak Pasjonat powinien korzystać ze Sklepu? – czyli złożenie Zamówienia

Pasjonat może składać Zamówienia 24 godziny na dobę. W celu złożenia Zamówienia Pasjonat powinien:

 • wybrać Produkt i dodać do koszyka;
 • wybrać rodzaj dostawy
 • wybrać rodzaj płatności
 • uzupełnić formularz zamówienia
 • użycie przycisku „Kupuję i płacę

Zawarcie Umowy sprzedaży z Pasjonatem następuje z chwilą złożenia Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia, Pasjonat otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia

W jaki sposób zapłacić za Produkt?

Pasjonat ma możliwość zapłaty za zamówiony Produkt poprzez płatność elektroniczną i płatności karta płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy 24. Obsługę płatności prowadzi

W jaki sposób dostarczamy Produkt?

Produkt jest dostarczany Pasjonatowi na adres wskazany przy składaniu Zamówienia, poprzez firmę kurierską. Maksymalny czas dostawy Produktu to 10 dni

Zwracamy uwagę, że dostawa Produktu jest dostępna tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Co jeśli Produkt ma wadę? – czyli reklamacja Produktu

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Pasjonatowi Produkt bez wad. W przypadku dostarczenia Produktu wadliwego Pasjonat ma prawo złożyć reklamację w formie pisemnej na adres: ul. Bernardyńska 16 B m 57, 02-904 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres: [email protected]

W celu ułatwienia oraz przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zalecamy aby w reklamacji wskazać:

 • informacje o Produkcie oraz o wadzie;
 • żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
 • danych kontaktowych Pasjonata składającego reklamację

Reklamacje zostaną one rozpatrzone najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca zwraca koszty odesłania Produktu.

Pasjonacie w przypadku uznania reklamacji za zasadną przysługuje prawo do:

 • żądania usunięcia wady;
 • wymiany wadliwych Produktów na wolne od wad;
 • złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Pasjonata wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Gdy Pasjonat jednak się rozmyśli – czyli prawo do odstąpienia od Umowy

Pasjonat ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach określonych w poniższych postanowieniach.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Pasjonat wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Pasjonata weszła w posiadanie rzeczy.

Pasjonat w celu skorzystania prawa do odstąpienia musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną, odpowiednio na adres: ul. Bernardyńska 16 B m 57, 02-904 Warszawa / adres poczty elektronicznej: [email protected] Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Pasjonat może złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, który jednak nie jest konieczny Sprzedawca ma obowiązek potwierdzić niezwłocznie otrzymanie takiego oświadczenia.

Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Pasjonatowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Pasjonata sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jak inaczej Pasjonat może dochodzić swoich praw? – czyli pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Każdy Pasjonat posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
 • wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
 • pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php

Gdy Pasjonat chce fakturę za zakup produktu – czyli postanowienia dla przedsiębiorcy

Pasjonacie jeżeli chcesz otrzymać fakturę za zakup Produktu w Sklepie podczas procesu składania Zamówienia należy wskazać numer NIP twojego przedsiębiorstwa.

Jeżeli dokonasz zakupu jako przedsiębiorca, nie będą przysługiwały Ci uprawnienia związane ze złożeniem reklamacji zarówno na prowadzenia przez Sprzedawcę usługi konta jak i na złożone przez Ciebie Zamówienia w Sklepie. Co więcej nie będzie Ci również przysługiwało prawo do odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni.

Krótko rzecz ujmując, zapisy z Regulaminu znajdujące się w rozdziałach:

 • Co jeśli Produkt ma wadę? – czyli reklamacja Produktu;
 • Gdy Pasjonat jednak się rozmyśli – czyli prawo do odstąpienia od Umowy;
 • Jak inaczej Pasjonat może dochodzić swoich praw? – czyli pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń;

nie będą miały w Twoim przypadku zastosowania.

Co jeszcze warto wiedzieć? – czyli postanowienia końcowe

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych warunków i zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.sklep.prawdafutbolu.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się informować Klientów na stronie głównej Sklepu ze wskazaniem daty, od której zmiana Regulaminu będzie obowiązywać. Pasjonacie Administratorem danych osobowych wskazanych w procesie rejestracji konta albo składania Zamówienia jest Sprzedający. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych przez Sprzedającego zostały opisane w Polityce prywatności W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego(ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.) i właściwych ustaw, w tym w szczególności Praw konsumenta (ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

Link do regulaminu wraz z załącznikami